Home » Bez kategorii » Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wadowice w roku szkolnym 2023/2024

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wadowice w roku szkolnym 2023/2024

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania.

W przypadku, gdy w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe uczeń można ubiegać się o zasiłek szkolny. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota – 600.00 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego /do pobrania na portierni /.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć dokumenty o wysokości dochodów netto za sierpień 2023r. członków rodziny zamieszkujący wspólnie z uczniem.

Stypendium szkolne jest udzielane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole