Historia szkoły

Historia naszej Szkoły rozpoczyna się wpisem do księgi pamiątkowej z 1836 roku. Nosiła wtedy nazwę Szkoły Żeńskiej im. Cesarza i Króla Franciszka Józefa I i mieściła się w budynku przy ul. Długiej, obecnie  Sienkiewicza.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku zmieniono nazwę Szkoły na Żeńską Szkołę Powszechną Siedmioklasową im. Marii Konopnickiej. W roku 1929 przyłączono do niej drugą żeńską szkołę, która mieściła się do tej pory w budynku Magistratu, a nosiła miano Siedmioklasowej Żeńskiej Szkoły Ludowej im. Królowej Jadwigi. W budynku Magistratu pozostała zatem tylko jedna szkoła: Męska Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Marcina Wadowity.

W latach trzydziestych nasza Szkoła bardzo uroczyście obchodziła 100-lecie swojego istnienia. W okresie tym, z powodu wielkiej ciasnoty  jaka zapanowała w budynku szkolnym, dobudowano po jednej sali na parterze, I i II piętrze. Ta dobudowana część długo znana była pod nazwą „Kornówki” od nazwiska jej architekta – Korna.

Po II wojnie światowej do budynku Żeńskiej Szkoły Powszechnej im. Marii Konopnickiej przeniesiono Męską Szkołę Powszechną im. Marcina Wadowity. Teraz zapanowała w budynku ciasnota tym większa, że oprócz uczniów obu szkół podstawowych uczyła się tu część młodzieży licealnej. Wieczorami szkolono też tutaj nauczycieli, których młoda, powojenna oświata bardzo potrzebowała. Dlatego Zarząd Miasta pod kierunkiem ówczesnego burmistrza Władysława Sadowskiego podjął decyzję dobudowania na istniejącym budynku jeszcze jednego piętra. W ten sposób Wadowice doczekały się aż trzypiętrowej szkoły, co na owe czasy było wydarzeniem wyjątkowym. Nadbudowę rozpoczęto w sierpniu 1946 roku i trwała ona rok.

W latach pięćdziesiątych do południowego skrzydła gmachu, zajmowanego do niedawna  przez Szkołę Podstawową nr 1 a potem  Gimnazjum nr 1, dobudowano salę gimnastyczną, która do roku 2011 służyła obu szkołom.

Przez szereg lat po wojnie nie używano dotychczasowej nazwy Szkoły. Dopiero w latach sześćdziesiątych przywrócono szkole żeńskiej jej dawne imię i od tej pory nosi nazwę Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej. Podział szkół na żeńską i męską utrzymał się do roku 1965.

30 maja 1976 roku odbyła się w naszej Szkole uroczystość przekazania sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. Sztandar ten towarzyszy różnym uroczystościom na terenie szkoły i miasta.

Dzień 23 maja 1977 roku pozostanie w pamięci wszystkich, którzy brali udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci Marii Konopnickiej – Patronki naszej Szkoły. Tablicę tę wykonał wadowicki artysta-rzeźbiarz – Józef Jura. Pod tą właśnie tablicą odbywają się wszystkie doniosłe uroczystości szkolne. Nasza Szkoła współpracowała z Towarzystwem im. Marii Konopnickiej. Jako pierwsza zorganizowała Regionalny Zlot Szkół im. Marii Konopnickiej i patronowała kolejnym zlotom.

Zmiany polityczne i gospodarcze w kraju zapoczątkowane w 1989 roku spowodowały, że od stycznia 1992 roku Szkoła Podstawowa Nr 2, podobnie jak wszystkie wadowickie szkoły podstawowe, stała się szkołą samorządową. W roku 1993 od 3 czerwca do 31 sierpnia został przeprowadzony remont kapitalny budynku, polegający na wymianie stropów drewnianych na stalowe we wszystkich pionach klasowych. W roku 1996 uroczyście obchodziliśmy 160-lecie szkoły. Uroczystości trwały cały rok. Rozpoczęły się 25 stycznia sesją naukową pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego, która była poświęcona percepcji utworów Marii Konopnickiej. Finałowa uroczystość odbyła się 21 listopada.

W 1999 roku w Polsce została wprowadzona reforma oświaty, w wyniku której powstała sześcioletnia szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum. W miejsce Szkoły Podstawowej nr 1 powstało Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 nie zmieniła swojej struktury.

Od 1 września 2003 roku, decyzją Rady Miejskiej, Gimnazjum nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2 zostały włączone w nowo utworzony Zespół Szkół Publicznych nr 3. Szkoły zachowały dotychczasową odrębność i tradycje w nazwie i symbolach, natomiast połączona została administracja szkoły.

W 2006 roku budynek naszej Szkoły przeszedł generalny remont dachu. W styczniu 2011 roku do użytku oddana zastała nowa, piękna sala gimnastyczna. W uroczystości otwarcia wzięło udział wielu zaproszonych gości oraz cała społeczność uczniowska. W roku 2012  Rada Rodziców ufundowała nowy Sztandar Szkoły, który uroczyście  przekazano społeczności szkolnej.

W ostatnich latach bardzo wzbogaciła się baza dydaktyczna  i materialna naszej szkoły. W szkole od września 2016 r. funkcjonuje dziennik elektroniczny.

1 września 2017 r. w związku z reformą oświaty do Szkoły Podstawowej nr 2 włączono klasy I i II Gimnazjum nr 1. Powstała Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej. Tym samym Nasza szkoła stała się również spadkobierczynią „Starej Jedynki”. Historia obu najstarszych wadowickich szkół splata się przez dziesiątki lat.

W Wadowicach początki szkoły sięgają końca XV w., kiedy jedynym nauczycielem był pisarz miejski wybierany przez starostę zatorskiego na dwa lata. Często jednak mianowanie było przedłużone nawet do kilkunastu lat. Później nominacji nauczyciela dokonywała Rada Miejska. Od XVIII wieku nauczycieli sprowadzano z Krakowa spośród absolwentów Akademii Krakowskiej. Nauczycieli nazywano bakałarzami. Szkoła mieściła się tuż obok kościoła na tzw. „Szkolnej górce”. Była to szkółka parafialna z jednym nauczycielem – pisarzem. Dawny budynek przetrwał do 1846.

Po I rozbiorze zaprowadzono szkołę niemiecką, gdyż Wadowice znalazły się na terenie zaboru austriackiego. Późniejsza szkoła realna miała dwie klasy, zaś szkoła wyższa-główna składała się z 2 klas elementarnych i 3 klas wyższych. Językiem wykładowym był wtedy język niemiecki. Do 1856 roku władzą zwierzchnią szkoły był miejscowy proboszcz. W 1876 wprowadzono do szkoły język polski jako język wykładowy. W 1880 zniesiono szkołę realną niższą. Pozostała tylko Szkoła Główna (czteroklasowa). W roku 1898 zorganizowano sześcioklasową szkołę. A oto jak liczne były klasy w tamtych latach (1912r.): kl. 1 – 62 uczniów, kl. 2 – 62 u, kl.3 – 71 u, kl. 4 – 59

W sierpniu 1914 r. wybuchła I wojna światowa trwająca do listopada 1918 r. Część pomieszczeń szkoły żeńskiej została zajęta przez wojsko. Wobec tego zajęcia szkoły męskiej i żeńskiej odbywały się na „Szkolnej górce”. Rano uczyły się dziewczęta, a po południu chłopcy. Uczniom i nauczycielom dokuczał brak żywności, odzieży i podręczników. W październiku z całą mocą wybuchała niepodległość Polski – radość, nadzieja i wielki ogrom pracy.

Od 1920 roku szkoła wzbogaciła się o klasę siódmą. Od 1927 r. w szkole mieszczącej się przy ulicy Młyńskiej wydzielono 3 sale lekcyjne na pracownię biologiczną i fizyko-chemiczną, a reszta pomieszczeń szkoły męskiej znalazła się w budynku Magistratu. W tych latach do szkoły uczęszczał młody Karol Wojtyła, Papież Jan Paweł II. W szkole było bardzo dużo uczniów i aby odciążyć szkoły miejskie zorganizowano niepełną szkołę na Zaskawiu. Nasza szkoła liczyła wtedy 17 oddziałów i 685 uczniów, a liczba uczniów ciągle rosła.

W 1939 roku 1 września nie rozpoczęto nauki. Dzieci mogły przyjść do szkoły dopiero 3 października. Liczba uczniów zmniejszyła się, bo zabrakło wśród nich dzieci żydowskich. Dzieci, które ukończyły 14 rok życia skierowane zostały do Arbeitsanu.

W styczniu 1945r. do Wadowic wkroczyła Armia Czerwona. Naukę rozpoczęto w szkole przy ulicy Sienkiewicza 9, której budynek nie został bardzo zniszczony. Uczyli się tutaj chłopcy, dziewczynki i licealiści, gdyż budynek liceum był zajęty na szpital wojskowy. Nauka rozpoczęła się z początkiem lutego – uczniowie musieli przynieść krzesła z domów, bo nie było na czym siedzieć. W roku 1946 dobudowano 3 piętro, zorganizowano pracownię i gabinet lekarski.

W roku 1952 wybudowano salę gimnastyczną oraz przeprowadzono remont boiska szkolnego. W roku 1965 wprowadzono klasy koedukacyjne. Szkoła w tych czasach była inicjatorem wielu ciekawych imprez dla mieszkańców miasta jak akademie, wystawy, rajdy, wycieczki – wszystkie te uroczystości stały na wysokim poziomie artystycznym i wychowawczym.

W roku 1974 – 16 czerwca nadano szkole imię Marii Skłodowskiej – Curie i uroczyście wręczono sztandar. Szkoła nasza – Stara Jedynka, przechodziła różne koleje losu, ale zawsze Jej wychowankowie z rozrzewnieniem wspominają czas w niej spędzony.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole