Klasy sportowe

Klasy sportowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Wadowicach.

W naszej szkole od wielu lat są prowadzone klasy sportowe o profilu piłka siatkowa oraz piłka nożna. Uczniowie klas IV-VIII mają 10h  wychowania fizycznego w tygodniu. Od dwóch lat działa również klasa sportowa o profilu tenis ziemny-pływanie. Do  tej klasy uczęszczają dzieci z klasy II. Głównym celem klas sportowych jest zapewnienie wszechstronnego przygotowania sprawnościowego, doskonalenie poziomu wytrenowania, organizacja systematycznej pracy wychowawczej, uwzględniającej zasady moralne, wpajanie nawyków przestrzegania etyki sportowej, dyscypliny, wzmocnienie zdrowia oraz systematyczne uczestnictwo. Program nauczania Uczniowie klas sportowych realizują program nauczania zgodny z wymaganiami programowymi zalecanymi przez MEN, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin z wychowania fizycznego: -4 godziny wynikające z podstawy programowej, -6 godzin zajęć ukierunkowanych na poszczególne dyscypliny sportowe. Efekt: dzieci mają możliwość odbywania codziennie dwóch godzin lekcyjnych zajęć ruchowych.   Cele ogólne klas o profilu sportowym: -harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów, -sprzyjanie umiejętnościom współdziałania w zespole, -zdobycie odpowiedniego poziomu cech motorycznych oraz sprawności specjalnej, -opanowanie techniki i taktyki dyscyplin sportu, -osiągnięcie zadowalającego poziomu sportowego, -wyposażenie w wiedzę z zakresu higieny, budowy i fizjologii człowieka. Absolwent klasy sportowej: -potrafi funkcjonować w grupie i społeczeństwie, -ma poczucie własnej wartości, -potrafi praktycznie wykorzystać nabyte wiadomości i umiejętności, -potrafi poradzić sobie z sytuacją porażki, -zna siebie i swoją kondycję fizyczną, -jest świadomy swoich praw i obowiązków.  Przewidywane korzyści: -kształtowanie obowiązkowości i samodyscypliny za pomocą zajęć ruchowych związanych ze sportem wymagającym współpracy, odpowiedzialności za innych, skutecznej komunikacji, -uczniowie mają dobrze zagospodarowany czas wolny, co jest elementem wczesnego zapobiegania uzależnieniom i patologiom, -poszerzenie zainteresowań uczniów i poznanie ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego. Piłka nożna W naszej szkole mamy dwie klasy o profilu piłka nożna (klasa VI i VII). Uczniowie trenują na boisku oraz w naszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Współpracujemy z klubami Wadowickimi PUKS Karol Wadowice oraz Skawa Wadowice a nasi uczniowie reprezentują barwy tych klubów.