Świetlica

Świetlica jest integralną częścią szkoły i bierze udział w realizacji celów i zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych szkoły. Zapewnia opiekę uczniom, którzy przed i po zakończeniu zajęć dydaktycznych muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców, dojazd do szkoły, uwarunkowania społeczne. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy zgłaszają rodzice (opiekunowie prawni), wypełniając Kartę Zgłoszenia. Wychowankowie przyjmowani są do świetlicy w ciągu całego roku w zależności od zaistniałych potrzeb. 

Świetlica czynna jest w godzinach od 6:30 do 16:30


W trosce o bezpieczeństwo dzieci rodzice zobowiązani są do: 
– zapoznania się z procedurą postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze szkoły zawartą w Statucie Szkoły, 
– złożenia, na początku roku szkolnego, pisemnego oświadczenia określającego sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych, 
– wyrażenia pisemnej zgody, w przypadku gdy uczeń korzysta w szkole z dodatkowych zajęć, na udział dziecka w zajęciach dodatkowych odbywających się poza pomieszczeniami świetlicy. 

Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze szkoły znajduje się:   TUTAJ 

Wzory deklaracji określających sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach świetlicowych znajdują się:   TUTAJ 

Uczniowie korzystający z obiadów otoczeni są opieką wychowawców świetlicy. Wychowawcy starają się, by świetlica była dla uczniów miejscem bezpiecznym i przyjaznym, łącząc elementy rekreacji, pracy twórczej i nauki. Prowadzone są różnorodne zajęcia, które sprzyjają harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci, rozwijają wrażliwość, aktywność twórczą oraz zainteresowania i uzdolnienia wychowanków. Wykorzystywane są metody aktywne w formie zespołowej, grupowej lub indywidualnej, ukierunkowane na kreatywność dziecka. 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole